PROW 2007-2013 „Szlaki tradycji- organizacja cyklu imprez kulturalnych promujących śpiew ludowy, rękodzieło artystyczne i produkty lokalne Gminy Babice"

Wartość projektu: 33 891,11

Kwota dofinansowania: 24 371,74

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „Partnerstwo na Jurze”. Wykorzystuje lokalną kulturę poprzez pieśniarstwo ludowe i rękodzielnictwo oraz walory lokalnego środowiska poprzez promocję zabytków historycznych i naturalnych Gminy Babice, w których to realizowane będą imprezy. Organizacja imprez kulturalnych przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego co  powoduje wspieranie inwestycji i napędzenie gospodarki turystycznej.

PROW 2007- 2013 „Pielęgnujemy nasze dziedzictwo”- organizacja życia kulturalnego i promocja lokalnej twórczości poprzez naukę śpiewu.

Kwota dofinansowania: 22228,8

Celem operacji jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury ludowej poprzez doskonalenie umiejętności wokalnych członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz członków zespołów „Małopolanie”. Operacja wpłynie na osiągnięcie celów PROW oraz LSR, gdyż przyczyni się do zaspokojenia potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, poprawy jakości życia oraz zachowania zasobów kulturalnych i wzmocnienia tożsamości regionalnej obszaru objętego LSR.

PROW 2007-2013 „ Tradycja i nowoczesność”- połączenie historii i czasów współczesnych poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Babice.

Kwota dofinansowania: 10442,16

Celem operacji jest kultywowanie bogatych tradycji kulturowych w połączeniu ze współczesnością poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Babice w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć kulturalnych, aktywizujących mieszkańców. Operacja wpłynie na osiągnięcie celów PROW oraz LSR, gdyż przyczyni się do zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, poprawy jakości życia, wzmocnienie tożsamości społeczności lokalnej oraz zachowania specyfiki obszarów wiejskich.

PROW 2007-2013 „ You rajskie okolice festival”- cykl imprez plenerowych promujących dziedzictwo kulturowe i artystyczne Gminy Babice.

Kwota dofinansowania: 24493,34

Celem operacji jest rozwój i promocja obszaru LGD poprzez organizację cyklu czterech imprez plenerowych promujących lokalne zasoby kulturowe oraz wpływających na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD. działanie ma na celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Babice, poprawienie jakości życia jej mieszkańców, pomoc w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i specyfiki naszej małej ojczyzny. Realizacja tych celów wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Babice.

PROW 2017-2013 „Z tradycja za pan brat- cykl imprez promujących tradycję rycerską, walory przyrodnicze i historyczne Gminy Babice”

Wartość projektu: 19714,86
Kwota dofinansowanie: 12168,09

Celem operacji jest rozwój i promocja obszaru LGD poprzez organizację cyklu trzech imprez plenerowych promujących lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD. Cel operacji zgodny z celami PROW ponieważ zakłada promocje obszaru wiejskiego, zaspokaja potrzeby związane z działalnością kulturalną, promuje turystycznie region, ale także lokalna tradycję.

PROW 2007-2013 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Babicach w sprzęt audiowizualny, komputerowy i pomieszczeniowy”

Wartość projektu: 11223,87
Kwota dofinansowania: 6233,86

Celem operacji jest zachowanie i kultywowanie bogatych tradycji kulturowych nawiązujących

do współczesności poprzez wyposażenie świetlicy w Babicach w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć kulturalnych dla mieszkańców wsi. Cel ten jest zgodny z 3 celem nowej polityki PROW oraz LSR: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, umożliwienie rozwoju  tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

PROW 2007-2013 „Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Babic poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Babicach”

Wartość projektu: 24582,52

Kwota dofinansowania: 15468,73

Celem działania jest aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Babic poprzez wyremontowanie świetlicy wiejskiej w tej miejscowości. Obiekt ten jest ważnym ośrodkiem życia kulturalno- społecznego. Modernizacja budynku wpłynie na aktywizację działających w nim organizacji oraz integrację społeczności lokalnej. To z kolei przyczyni się do wzrostu frekwencji dzieci, młodzieży i dorosłych na organizowanych tam zajęciach, imprezach

kulturalnych oraz warsztatach dotyczących ginących zawodów.

Skip to content