Klauzula informacyjna dla uczestników imprez,  uczestników zajęć,  rodziców/opiekunów prawnych organizowanych w GOKiS Babice. 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,

 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach,  ul. Krakowska47, 32-551 Babice, reprezentowany przez Dyrektora GOKiS Babice
  2. GOKiS Babice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Martę Musiał, z którą można skontaktować poprzez e-mail ochrondanych.gokis@gmail.comw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych (m.in. organizacja warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, itp.) oraz innych prawnych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r; w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
  4. Pani/Pana dane osobowe oraz przekazywane będą tylko na podstawie przepisów prawnych oraz w celu realizacji zobowiązań wynikających z umów przy wykonywaniu naszych zadań statutowych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne, bankom w zakresie realizacji płatności oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne  do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
  5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
  6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji celów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

 

Dyrektor GOKiS Babice

Marzena Pierzchała-Dudek

Skip to content